Ügyfélszolgálat, rendelésfelvétel: +36 70 977 2438 | Szaküzleteink: Hajdúszoboszlón és Hévízen

Kérdése van? Hívjon minket! +36-70/977-24-38

Elállási jog

Nem tetszik a megrendelt termék? Meggondolta magát?

A fogyasztónak, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól. (Tovább az Elállási Nyilatkozathoz)

A fogyasztó/vásárló kötelessége, hogy 

 • A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jelezze elállási szándékát a webáruház felé. Ez történhet írásos formában (pl.: email, postai levél, stb.), de akár szóban (pl.: telefon) is. Az elállási jogról szóló kormányrendelet nyilatkozat-mintát is nyújt, amit szintén fel lehet használni az elállás bejelentéséhez
 • A terméket vissza kell juttatni a webáruháznak. Erre az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül van lehetőség
 • A visszaküldés költsége a vevőt terheli
 • A terméket a webáruház által kijelölt helyre kell eljuttatni

A Maszáj-Sprint Kft. - mint a webáruház üzemeltetője - kötelezettsége, hogy

 • részletes tájékoztatást adjon az elállás feltételeiről
 • biztosítsa a 14 napos elállási jogot a vásárlónak
 • a termék árát és a hozzá kapcsolódó szállítási költséget (nem a visszaküldés költségét) vissza kell térítse a vásárlónak az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül

 

A webáruház a termék teljes árát köteles visszafizetni, kivéve, ha a vásárló a kipróbálás során a termék tulajdonságainak megvizsgálásához szükséges használatot meghaladta. Ebben az esetben értékcsökkenéssel kell számolni.

 

Vásárlóinknak az elállási jogot az alábbi módokon van lehetőségük bejelenteni részünkre:

 

Az elállási jogokról bővebben a következőek a mérvadók:

  • Elállási/felmondási jog
   • 14.5.1. Fogyasztónak/Vásárlónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
   • 14.5.2. Az elállási/felmondási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

   • 14.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő nyilatkozatmintát is, amelynek tartalmát innen kimásolhatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

MASZÁJ-SPRINT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (röviden: Kft) 

8784 Kehidakustány, Ady Endre utca 18. 

E-mail: lepespont03@gmail.com

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

-- 

 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

   • 14.5.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.
   • 14.5.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, a Szolgáltatóval történő előzetes időpont egyeztetés után.
   • 14.5.6. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.
   • 14.5.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát: - az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak, - a Felhasználó által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, - továbbá lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Felhasználó a csomagolást felbontotta.
  • 14.6. Az elállás/felmondás joghatásai
   • 14.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
   • 14.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.
   • 14.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó használat miatt következett be.